Yalın Üretimde 3K: Kaizen, Kaikaku, Kakushin

Günümüz dünyasında yeni teknolojilere paralel değişim hızındaki artışla, organizasyonların yaşamsal döngüsünü devam ettirebilmesi için süreç verimliliklerini maksimize etmesi gerekmektedir. Aynı zamanda aynı müşteriye hizmet verme veya ürün satma gayesinde olan organizasyonlar bu rekabet ortamında birbirine üstünlük sağlayabilmek için süreçlerinin gücüne (performanslarına) iyileştirmeler yapmak durumundadır. Bu nedenle, süreç verimliliğin önündeki engel olan israfların elimine edilmesi, organizasyonların öncelikli hedefi haline gelmiştir.

Genellikle, yalın üretim araçları kullanılarak süreç iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Peki, bu yalın süreç uygulama tekniklerine yardımcı olan 3 yöntemin detayları nelerdir?

Kaizen (“change for better”):

Kaikaku (“revolutionary change”):

“Kaikaku, Kaizen’den daha büyük değişimler gerektirdiğinden “başlangıç maliyeti” içerse de uzun vadede yatırımı kat be kat geri öder.”

Geçmişte bu tekniği kullanan şirket örneklerinden biri de Lantech. Ambalajlama makinelerinin öncülerinden Lantech 1989'da batma noktasındadır. Ürünleri pahalıdır ve pek çok taklidi ortaya çıkmıştır. 1991'de yalın üretim sistemlerinde uzman Ron Hicks yöneticiliğe atanır. Hicks, gereken radikal değişimler için bir Kaikaku takımı kurar. Üretim süreçleri, görev tanımları, iş yapış şekilleri kökten değiştirilir. 1992'de Lantech en zor ve en pahalı modelini bir haftada üretmeye başlar. En çok üretilen modelin üretim süresi 16 haftadan 14 saate düşer. Batması beklenen şirket, 4 yılda sektörün finansal en başarılı şirketi haline gelir. Ciddi krizler yaşayan Porsche, Pratt&Whitney gibi büyük firmalar da Kaikaku yöntemiyle tekrar sektörde yer edinmişlerdir.

Kakushin (“innovation”):

Toyota’nın başarısı bu üç felsefeden etkin bir sentez oluşturabilmesinde saklı. Toyota CEO’su Watanabe şöyle ifade ediyor: “Günümüz iş dünyasında, değişimler Kaizen’le yapılabilir, ancak bazı durumlarda bu değişimler Kakushin de gerektirir. Değişim hızı çok yavaş olduğunda, şiddetli ve köklü değişimlere başvurmaktan başka çaremiz yoktur, yani Kaikaku’ya.”

Peki siz bu yöntemleri kendi organizasyonlarınızda nasıl kullanabilirsiniz?

Sevgiler.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store