Yalın Üretimde 3K: Kaizen, Kaikaku, Kakushin

Kaizen (“change for better”):

Kaizen, küçük adımlarla sürekli değişim ve gelişim demektir. Şirkette en üstten en alta, herkesin katılımcı olduğu bir süreç geliştirme tekniği olarak düşünülebilir. İyileştirme önerileri bir stajyerden de gelebilir, genel müdürden de. Bu bakımdan ikisi de aynı değeri görür. Organizasyonun hedefi üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek ve maliyetleri kısmaktır. Böylece rekabet avantajı sağlanır. Kaizen’in gerektirdiği değişimlerin, Kaikaku’dakinden farkı, daha küçük ölçekli, günlük, düzenli aktiviteler olmasıdır. Örneğin otomotiv sektöründe üretimi hızlandırmak amacıyla uygulanan 5S tekniği bir Kaizen uygulaması olarak örnek gösterilebilir. Japonya’da 1950'lilerde ortaya çıkan, 5S’in açılımı ise: Ayıklama (Seiri), Düzen (Seiton), Temizlik (Seiso), Standartlaşma (Seiketsu) ve Disiplin (Shitketsu) şeklindedir.

Kaikaku (“revolutionary change”):

Toyota, Kaizen’i uygularken bir yandan da nasıl daha büyük değişimler gerçekleştirebileceğini sorgularken Kaikaku ortaya çıkmıştır. Kaikaku, “radikal değişimler, büyük gelişmeler” anlamına gelmektedir. Bu teknikle, şirketlerin mevcut üretim sistemlerinde derinlemesine değişimler yaparak şirket kültüründe ve çalışma alışkanlıklarında daha derin reformlarla ilerlenmesi sağlanır. Kaikaku ile hedeflenen üretim maliyetini düşürmek ve kaliteyi artırmaktır.

Kakushin (“innovation”):

Kakushin terimi ilk kez Toyota CEO’su K. Watanabe tarafından bir röportajda, “radikal inovasyon” anlamında kullanılmıştır. Bazı durumlarda, devrimsel nitelikte yeni atılım yapmak, yeni fikirleri, ürünleri ve servisleri yürürlüğe koymak gerekmektedir. Böyle durumlarda düşünce tarzı yenilenmeli ve inovatif olunmalıdır. Bu inovasyon ve yenilenmeye ise Kakushin deniliyor. Kakushin çok büyük zaman, para ve sabır yatırımı gerektirir; ancak sektörde “öncü pozisyon” sağlar. Riski diğerlerine göre daha yüksektir, çünkü tüm inovasyonların başarılı olacağı kesin değildir.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store