Gümüş Kurşun: Karmaşık Problemlere Sihirli Çözümler

  • Karmaşıklık
  • Uyumluluk
  • Değişebilirlik
  • Görünmezlik
  • Çözümü üretmek yerine satın almak veya kiralamak,
  • Gereksinimleri hızlı prototipler ile netleştirmek,
  • Ürünleri artımlı (incremental) olarak geliştirmek ve
  • Harika tasarımlara ve tasarımcılara sahip olmaktır.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store