Gümüş Kurşun: Karmaşık Problemlere Sihirli Çözümler

  • Karmaşıklık
  • Uyumluluk
  • Değişebilirlik
  • Görünmezlik
  • Çözümü üretmek yerine satın almak veya kiralamak,
  • Gereksinimleri hızlı prototipler ile netleştirmek,
  • Ürünleri artımlı (incremental) olarak geliştirmek ve
  • Harika tasarımlara ve tasarımcılara sahip olmaktır.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Agile Turkey

Agile Turkey

More from Medium

Scrum sprints and Scrum roles

Store-y Points — Another Method of Estimation

Understanding the 12 Agile Principles — #7

Useful Jira Custom Filters for Scrum Teams & Their Sprints